facebook

twitter

www.polskaszkolakirkcaldy.org

Kadra

Anna Kurowska "Pszczółki" (3 lata)

Anna jest nauczycielem prowadzącym i wychowawcą I grupy- „Pszczółek”.

Jest absolwentką studiów magisterskich, ukończonych na Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego o specjalności:  Wychowanie Fizyczne z gimnastyką korekcyjną.

Ponadto Anna ukończyła szereg kursów instruktorskich takich jak: Instruktor piłki nożnej, Instruktor siatkówki, oraz kurs wychowawcy kolonijnego.

Pracę jako nauczyciel zaczęła w 2011, prowadząc z dziećmi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Następnie Ania pracowała  jako kierownik-wychowawca  Świetlicy Środowiskowej, gdzie zajmowała się między innymi organizacją zajęć wychowawczych, dydaktycznych i sportowych, oraz szerzeniem kultury wśród lokalnej społeczności.

Ania wielokrotnie  tworzyła scenografie, oraz organizowała występy teatralne, na które zapraszani byli oprócz rodziców, nauczycieli, oraz dzieci, również lokalne władze samorządowe.

Swój zawód Ania wykonuje z pasją, zaangażowaniem i zamiłowaniem, rzetelnie realizując swój autorski program pracy. Przywiązuje ogromną wagę do fizycznej sprawności oraz fizycznego rozwoju swoich podopiecznych. Poprzez różnorodne gry i zabawy ruchowe (z  elementami gimnastyki korekcyjnej), jakie organizuje na swoich zajęciach, wspiera harmonijny rozwój dzieci, uczy je nawyku poprawnej postawy ciała.

Jest wyznawcą i zwolennikiem powiedzenia „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

„Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego. Poczucie braterstwa, wielkoduszność, uczciwość i szacunek dla ciała - stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca - przyczyniają się do budowy społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie wyżej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację”.

Jan Paweł II


 


Katarzyna Podlesiecka "Mrówki" (6 lat)

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej o Specjalności: „Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją”. Studia umożliwiły jej poznanie teorii ogólnopedagogicznej, wzbogaconej treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki. Zdobywając wiedzę z zakresu metod badań pedagogicznych, diagnozy pedagogicznej oraz metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej jest przygotowana do wykorzystania jej podczas rozpoznawania potrzeb i sytuacji podopiecznych, a także do planowania i realizowania działań o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym, pomocowym, wychowawczym, a także resocjalizacyjnym.

Nadobowiązkowo, wielokrotna wolontariuszka w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz animatorka zajęć artystycznych w firmie organizującej przyjęcia urodzinowe dla dzieci. Pracuje z dziećmi zgodnie z etyką i przekonaniami ukierunkowanymi przez Janusza Korczaka:

• „Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…“

• „Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi.“

• „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.“


Aneta Piekarz "Motyle" (7-8 lat)

Aneta jest nauczycielem prowadzącym i wychowawcą IV grupy - "Motyli".

Nauczyciel Absolwentka studiów magisterskich o kierunku pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją oraz studiów magisterskich o kierunku filologia polska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podypolomowe technologia informacyjna dla nauczycieli. W Polsce pracowała w zawodzie przez 10 lat jako nauczyciel języka polskiego w gimnazjum, jako nauczyciel rewalidacyjno- wychowawczy z uczniami z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością, prowadziła zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w gimnazjum i liceum oraz była pedagogiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Aneta ukończyła szereg kursów, m.in kurs nauki czytania metodą sylabową 18 struktur wyrazowych i uczyła tą metodą czytać dzieci w przedszkolu, kursy " Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów, w tym uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach", Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,Specjalista do spraw mediacji w szkole/ placówce oświatowej.

Aneta zajmowała się przez dwa lata również prowadzeniem interaktywnych zajęć terenowych o tematyce przyrodniczo – ekologicznej z dziećmi kl. I-III szkół podstawowych. Obecnie Aneta prowadzi blog Mamoterapia, gdzie dzieli się swoją wiedzą i praktyką z zainteresowanymi osobami oraz pomaga dzieciom z zaburzeniami i problemami.

Jej pasją jest jej zawód oraz dzieci.


Klaudia Budzisz "Bombowce" (9-12 lat)

Klaudia jest nauczycielem prowadzącym i wychowawcą w najstarszej V grupie dzieci – Bombowce.

Jako absolwentka Wydziału Pedagogiki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupski, na kierunku Filologia Polska, jest merytorycznie przygotowana do rozpoczęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Odbyła praktyki zawodowe w Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie, wypełniając założony uprzednio program praktyk i uzyskując zaliczenie opiekuna praktyk na ocenę bardzo dobrą. Miała też okazję uczestniczyć w stażu nauczycielskim w tej samej szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzila przez 4 lata zajęcia praktyczne z języka polskiego w klasach 4-6 i gimnazjum, co pozwoliło jej na zdobycie niezbędnego doświadczenia w pracy z  uczniami.

Ponadto pracowała przez 2 lata w przedszkolu w grupie sześciolatków przygotowując ich do edukacji wczesnoszkolnej.

Jest osobą odpowiedzialną, solidną, sumiennie wywiązującą się z powierzonych jej obowiązków. Z entuzjazmem podchodzi do możliwości konstruowania nowych planów zajęć z dziećmi i młodzieżą. Lubi pracę z najmłodszymi, która daje jej wiele radości. Jest cierpliwa i potrafi przekazać innym posiadaną wiedzę.